La ciutadania de Palma no està obligada a suportar el nivell de renous que pateix

Des de Palma XXI defensam la conciliació del descans dels residents amb l’oci i donam suport a les demandes veïnals en defensa del benestar a barriades com la Llotja i Santa Catalina.

Palma, 30 de juny de 2021 – Fa dècades que determinats barris de Palma pateixen un nivell de renou excessiu i incompatible amb el descans i la salut dels veïnats. La manca de planificació i la dèbil aplicació de les normatives municipals han distorsionat la vida de barri a zones com la Llotja, Santa Catalina i d’altres, fins al punt de generar un conflicte entre l’activitat comercial vinculada a l’oci i la vida de barri.
Milers de ciutadans i ciutadanes de Palma pateixen greus problemes de salut i convivència a conseqüència del renou provocat per activitats de negocis privats, a més dels veïnats que ja han abandonat el seu barri precisament per fugir d’aquestes condicions. D’aquesta manera, els negocis privats sustenten els seus beneficis damunt les espatlles dels veïnats, sense que fins ara l’Ajuntament hagi dut a terme una activitat eficient i permanent que solucioni aquest greu problema que afecta els drets fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola, com són el lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10), la integritat física i moral (art. 15), la intimitat personal i familiar i la inviolabilitat domiciliària (art. 18), la llibertat d’elecció de residència (art. 19) i la propietat privada (art. 33).
Els principis rectors de la política social i econòmica estableixen a l’article 45 que tothom té dret a un medi ambient adequat i el deure de conservar-ho; i preveu, a més de les sancions administratives, la possibilitat d’establir sancions penals i l’obligació de reparar el dany causat. Al seu article 43 tracta el dret a la salut, que pot veure’s seriosament afectat pel renou. D’altra banda, els principis assenyalen que la contaminació acústica pot incidir al dret a un habitatge digne i adequat, consagrat a l’article 47.
Segons diverses sentències del tribunal Constitucional Espanyol (STC nº119/2001 24 de maig i STC 16/2004 23 de febrer), “el renou, a la societat dels nostres dies, pot arribar a representar un factor psicopatògen i una font permanent de pertorbació de la qualitat de vida de la ciutadania. Així ho acrediten les directrius de l’Organització Mundial de la Salut sobre el renou ambiental, on es posen de manifest les conseqüències que l’exposició prolongada a un nivell elevat de renou té sobre la salut de les persones (com deficiències auditives, aparició de dificultats de comprensió oral, pertorbació de la son, neurosis, hipertensió i isquèmia), així com sobre la seva conducta social (com reducció dels comportaments solidaris i increment de les tendències agressives)”.
Els nivells insuportables de renou es pateixen a diferents barris del centre històric i de la resta de la ciutat, essent especialment alarmants les situacions a zones de La Llotja i Santa Catalina. La defensa d’una ciutat viva i activa ha de passar, inqüestionablement, per la reivindicació del benestar i el dret al descans dels seus residents.

Per tots aquests motius, Palma XXI dóna tot el seu suport a les entitats ciutadanes i persones individuals que estan reclamant de l’Ajuntament una actuació eficaç que impedeixi que continuï la situació actual en zones de Ciutat castigades per la contaminació acústica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *