Dins el marc del projecte “El futur de Palma en el segle XXI“, Palma XXI va impulsar la creació d’una entitat que servís per dinamitzar la participació i canalitzar les propostes sorgides des de les entitats ciutadanes envers temàtiques de caràcter social, econòmic o urbanístic. En aquest context, i amb la col·laboració d’altres entitats de Ciutat i la implicació de l’Ajuntament de Palma, sorgeix el Consell d’Àrea de Model de Ciutat.

Què és?

El mes de maig de 2019 es constituia el Consell d’Àrea de Model de Ciutat (CMdC), una nova eina de l’Ajuntament de Palma. El Consell Municipal està presidit per la regidora d’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, actualment la Sra. Neus Truyol. És un organ consultiu, d’assessorament i de debat per definifir el model de ciutat com a pla estratègic global per a Palma.

Amb aquest organisme l’Ajuntament de Palma vol donar impuls a algunes de les competències de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge, a través de la participació d’entitats representatives d’interessos socials. Les principals funcions del Consell seran generar coneixement i debat sobre Palma, impulsar la generació d’idees per definir el futur de Ciutat, i assessorar a la presidència per a la coordinació amb altres àrees (com ara Infraestructures, Mobilitat, Ecologia o Comerç i Turisme), en aquelles intervencions sobre l’espai urbà que resulten estratègiques per al model de ciutat.

Qui en forma part?

El CMdC està conformat pels òrgans directius de l’àrea d’Urbanisme i Habitatge, una persona representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Palma i entitats ciutadanes que duguin a terme activitats relacionades amb la defensa i promoció de Palma. A més, es compta amb la participació de persones independents de reconeguda vàlua en l’àmbit de la gestió i protecció de la ciutat i amb l’assessoria de personal tècnic municipal.

Les entitats que formen part d’aquest Consell Municipal són: Joves Arquitectes de Mallorca, la Fundació Pere Mascaró, EAPN – Illes Balears Xarxa per la Inclusió Social, ARCA, la Fundació Gadeso i Palma XXI.

Temes de debat

En debat (desembre 2019-febrer 2020).

Programat per inici el febrer de 2020.

17 de juny de 2020:  Reunió de la Comissió Delegada de l’Habitatge del Consell Municipal de Model de Ciutat.

26 de maig de 2020: Reunió del CMdC.
Temàtica: avaluació del Pla de Treball i adaptació al nou context davant les crisis derivades de la COVID-19 (reunió telemàtica).

2 d’abril de 2020: Reunió del CMdC.
Temàtica: turisme i diversificació econòmica (suspesa per la situació derivada de l’emergència sanitària).

10 de febrer de 2020: Reunió del CMdC.
Temàtica: es presenta el primer esborrany sobre política d’habitatge i es comença a tractar el tema de la mobilitat.

17 de desembre de 2019:  Reunió de la Comissió Delegada de l’Habitatge del Consell Municipal de Model de Ciutat.

5 de desembre de 2019: Reunió del CMdC.
Temàtica: habitatge.

7 d’octubre de 2019: Reunió del CMdC.
Reunió inicial amb el nou equip de l’Ajuntament.

6 de maig de 2019: Sessió constitutiva del CMdC.

29 de gener de 2019: Es publica al BOIB l’acord d’aprovació del Reglament del Consell d’Àrea de Model de Ciutat (CMdC).